Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Adatkezelési tájékoztató és Házirend

 

Adatkezelési tájékoztató kommunikációs megjelenés kapcsán keletkező személyes adatok kezeléséről

Nemesgörzsönyi Böllérverseny és Fesztivál

 

 1. Adatkezelő

       Nemesgörzsönyért Közalapítvány

       8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.

       18938728-1-19

       Képviseletre jogosult:    Süléné Szalay Ildikó elnök

                                                  Iván Ildikó Alapítványi titkár

       Rendezvényigazgató      Kontics Monika

       Rendezvényszervező:    Caracol Bt. Fülöp Viktória ügyvezető

 1. Adatfeldolgozó

       A kommunikációs megjelenések kapcsán fotó és videóanyag készül, mely az Adatkezelő               honlapján https://nemesgorzsonyi-bollerfesztival.eoldal.hu és Facebook közösségi oldalain     jelenik meg.

       A képi anyagokat a nyilvános médiumok is átvehetik

 1. Adattovábbítás címzettje:

       Az adatok továbbításra nem kerülnek

 1. Adatkezelés célja:

       A „Visítástól Vígadási” Nemesgörzsönyi Böllérverseny és Fesztivál kommunikációjához             kapcsolódó tevékenység ellátása

 1. Adatkezelés köre

A rendezvényen résztvevők mozgó és álló képi felvételei

 1. Jogalap

GDPR 6. cikk 1. f. pont: jogos érdek, mely azon alapul, hogy Adatkezelő ingyenesen biztosítja, nyilvános közterületen a rendezvény látogatását, az ott bemutatásra kerülő, színvonalas kulturális programok megtekintését. Adatkezelő jogos érdeke, hogy rendezvényéről minél szélesebb körben tájékozódjanak, ezért a rendezvény előtt és azt követően is kommunikációs tevékenységet folytat.

A látogatókat nyilvános kommunikációs felületein, valamint a rendezvény bejáratainál tájékoztatja az adatkezelésről, a rendezvény területére történő belépéssel ezt a látogatók tudomásul veszik.

 1. Adatkezelés időtartama:

A fotó és videó anyagok a kommunikációs felületeken feltöltést követően folyamatosan elérhetők, de legalább 10 évig.

 1. Adatkezelés módja:

elektronikus úton a honlapon és facebook oldalon

 1. Adat megismerésére jogosultak köre:

A kezelt adatok nyilvánosak, azokhoz bárki korlátozás nélkül hozzáférhet, amennyiben az online felületeket felkeresi.

 1. Adatbiztonság

       Az adatok biztonságát a szerverszolgáltatók biztosítják az Adatkezelő számára biztosított               szolgáltat

 1. Érintettek jogai a szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés estén

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció a GDPR 14. cikk alapján

1. A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje amennyiben a törlés az Adatkezelő jogos érdekét nem sérti és az adatkezelés nem terjeszkedett túl a kommunikációs tevékenyégen.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az adatkérés kizárólag e-mail útján történhet, más adathordozón igényel t adatkérés esetén az adathordozó költsége az érintett kötelezettsége.

7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

 1. Jogorvoslat

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén, kérjük, értesítse Közalapítványunkat, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot.

 

Panaszával fordulhat közvetlenül a hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL https://naih.hu

koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

 

Nemesgörzsöny, 2018. május 10      Süléné Szalay Ildikó

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Adatkezelsi tájékoztató_látogatók.pdf

HÁZIREND.pdf